UTVÁŘET ŽIVOT

Metodický materiál pro výuku náboženství v 8. třídě základní školy

Včetně pracovních listů. 34 setkání je rozděleno do sedmi tematických celků: V zrcadle / Pohledy vzhůru / Nový pohled; Vnitřní kompas; Budoucnost již začala / Připravme cestu Pánu; Svobodný život s Bohem; Obklopeni láskou; Přijmout zodpovědnost; Důvěřovat v budoucnost. Materiál je poslední z řady metodik a pracovních listů pro jednotlivé třídy základní školy a tvoří s nimi ucelenou řadu. Svými cíli a způsobem práce odpovídá „Osnovám k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1-9. ročníku ZŠ“ schváleným ČBK a MŠMT v roce 2003. Zařazuje nové didaktické způsoby práce, jako jsou diskuse či dialog o příbězích, zejména u témat s morální tématikou. Publikace vyšla tiskem v roce 2009 pod ISBN 978-80-86953-47-2.

Cena: Ke stažení ZDARMA.
Můžete podpořit činnost Katechetického a pedagogického centra darem v jakékoli výši v hotovosti nebo převodem na účet – v tomto případě nás, prosím, kontaktujte na kpc@doo.cz nebo telefonicky.

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava 1
Autoři: Eva Muroňová, Ludmila Muchová
Ilustrace: Karolína Marková
Jazyková úprava: Mgr. Barbora Vavrečková
Lektoroval: Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr.
Schváleno pro ostravsko-opavskou diecézi č. j. 356/09/SBI, v Ostravě dne 4. 9. 2009
©2017 Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, Ostrava
ISBN 978-80-906220-6-7

Obsahy a cíle

pdf-iconTeologickým záměrem výběru učiva osmého ročníku je prohloubit přikázání Desatera v souvislosti s vlastní zkušeností a aktuálními problémy společnosti, rozpoznat jeho křesťanské naplnění, tedy rozpoznat Boží království jako skutečnost, která dává smysl křesťanskému úsilí o mravnost.

Druhým – antropologickým záměrem výběru učiva – je, že se děti mají učit stát před Bohem s pozitivními  negativními stránkami vlastní osobnosti, aby objevily Boha, který uzdravuje. Mají prohloubit citlivost vlastního svědomí, být připraveny prožívat hodnotu Božího odpuštění a smíření, poznat principy křesťanské mravnosti a být motivovány k jejich uskutečňování. Je to důležitý krok v rozvíjení jejich lidské a křesťanské identity.

Učivo je rozděleno podle liturgického roku do sedmi tematických celků:

Tematický celek I: V ZRCADLE/POHLEDY VZHŮRU/NOVÝ POHLEDpdf-icon

Pracovní listy

Obrazové přílohy

Výchova ke schopnosti rozumět sám sobě a realisticky hodnotit své jednání, napětí mezi potřebou být originální a nelišit se, potřeba hledat a mít životní vzory, vzory podle představ médií a náboženské vzory, Ježíš Kristus jako vzor, pochopení a aktualizace Ježíšova jednání, výzva k následování přinášející nový pohled na svět a člověka, vědomé nasazení se pro dobro jako jádro křesťanské mravnosti a jako výzva k překračování hranic pro dobro a pro věrnost ideálu, formulovaná Ježíšovým učením a životem – blahoslavenství, podobenství o Božím království, podobenství o milosrdném Samaritánovi.

Tematický celek II: VNITŘNÍ KOMPAS

pdf-iconPracovní listy

Přirozené základy mravního rozhodování, vývoj a výchova svědomí, vývoj mravního úsudku (Jean Piaget, Lawrence Kohlberg nebo Fritz Oser), výchova k zodpovědnosti vůči sobě, druhým lidem a Bohu a také vůči důsledkům vlastního jednání, mravní rozhodnutí jako vyjádření křesťanského postoje.

 

Tematický celek III: BUDOUCNOST JIŽ ZAČALA 

pdf-iconPracovní listy

Obrazové přílohy

Adventní a vánoční doba jako doba smíření a pokoje, který má pro křesťany konkrétní podobu narození Ježíše Krista, soužití orientované na porozumění, ohleduplnost a solidaritu, Boží království „již ano – ještě ne“ ve světě konfliktů, válek, bídy a utrpení, osobní setkání s Kristem vstupujícím do vnitřních konfliktů člověka, aby mu přinesl odpuštění a pokoj, který se může stát motivací k zasazování se o mír a sociální spravedlnost.

Tematický celek IV: SVOBODNÝ ŽIVOT S BOHEM

pdf-iconPracovní listy

Obrazové přílohy

Svoboda ve světle přirozené morálky, Desatero v konfrontaci se starověkými zákoníky a Listinou základních práv a svobod, Desatera z pohledu autonomního svědomí a aktuálních problémů společnosti, Desatero jako výzva k láskyplnému rozhodování se ve prospěch života a dobra, první přikázání: pojetí víry v současném světě, druhé přikázání: novodobé způsoby zneužívání Božího jména, třetí přikázání: hodnota času, efektivní využívání volného času, výchova ke slavení, významné svátky světových náboženství, slavení židovského svátku šabat, význam slavení neděle pro křesťany, modlitba jako prostor svobodné komunikace.

 

Tematický celek V: OBKLOPENI LÁSKOU

pdf-iconPracovní listy

Obrazové přílohy

Postní a velikonoční doba jako doba přemýšlení o vině a odpuštění, zacházení s vlastní vinou, vina a odpuštění ve světle přirozené morálky, křesťanský pohled na vinu a odpuštění, svátost smíření jako obnovení živého vztahu k lidem a ke Kristu, dědičná vina, podstata svátosti křtu, Kristova smírná oběť, Kristus – Vykupitel člověka.

Tematický celek VI: PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST

pdf-iconPracovní listy

Obrazové přílohy

Pokračování tematického celku 8.4, zacházení s konflikty, zásady vzájemného soužití formulované ve čtvrtém až desátém přikázání Desatera zasazené do konkrétní situace dětí.

 

Tematický celek VII: DŮVĚŘOVAT V BUDOUCNOST

pdf-iconPracovní listy

Obrazové přílohy

Pozitivní a negativní vize budoucnosti, víra v ideál Božího království, eschatologická naděje na „nové nebe a novou zemi“, ráj a „nový Jeruzalém“, „sen“ o Božím království, které je díky láskyplné oběti Ježíše Krista dovršeno a je pro křesťany výzvou, aby svým životem toto království zpřítomňovali ve světě.

Bližší charakteristiky témat, teologická a antropologická východiska a srovnání s minulými ročníky jsou uvedeny u jednotlivých tematických celků. V úvodu každého setkání rovněž najdete pojmenovány vazby na vzdělávací oblasti
a průřezová témata stanovená Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.